Sähköinen allekirjoitus

Käyttö- ja sopimusehdot

  1. Asiakkaan on huolehdittava ajoneuvosta kuin huolellinen henkilö ja oltava erityisen huolellinen ja varovainen kaikissa ajoneuvon ajamiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa. b. Asiakas on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä ja saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon vain henkilölle, jonka tiedot on toimitettu varausvaiheessa vuokraamolle. Asiakkaalla ja mahdollisella lisäkuljettajalla on velvollisuus tutustua näihin vuokrausehtoihin ja palvelun muihin käyttöehtoihin, ja heidän on täytettävä muut lainsäädännön ja vuokraamon asettamat ehdot ajoneuvon kuljettamiselle. c. Asiakas hyväksyy, että vuokraa yhteiskäyttöisen ajoneuvon eikä vuokraamon edustaja ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas noutaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta noutohetkellä, säilyttämään valokuvat yhden (1) vuoden ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen noutohetkellä edellisen tarkastuksen osoittamassa kunnossa. Kuvien toimittamatta jättämisestä peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Asiakkaan on myös ilmoitettava vuokraamolle ennen auton käyttöönottoa vaurioista, joita ei ole merkitty auton poikkeamalistaan. Asiakkaan on muutoinkin kaikessa toiminnassaan huomioitava, että ajoneuvon tulee olla normaalisti käytettävissä seuraavan vuokrauksen alkaessa, ilman että vuokraamon edustaja erikseen tarkistaa ajoneuvon tai sen kunnon. d. Ajoneuvoa ei saa käyttää toisen auton hinaukseen tai työntämiseen, kilpa-ajoon, jäällä ajoon, yleisten tai yksityisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että ajoneuvo ja sen varustelu soveltuvat olosuhteisiin, joissa hän aikoo niitä käyttää. e. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamolta ostettua maastavientilupaa. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen ja hälytyskorvaukseen voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Palautumattomista ja viranomaisten haltuun ottamista ajoneuvoista asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen sekä mahdolliset seisontapäivät ilman ylärajaa . f. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan ajoneuvossa on kielletty. Kiellon rikkominen johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. g. Ajoneuvo on lukittava aina, kun siitä poistutaan. Vuokrauksen aikana ovet on avattava ja lukittava normaalisti ajoneuvon avaimilla. Vuokrauksen päätteeksi auto on lukittava ohjeistetulla tavalla. Sitä ei saa lukita avaimilla. Mikäli asiakas lukitsee ajoneuvon vuokrauksen lopuksi avaimilla, häneltä veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus. h. Asiakas sitoutuu noudattamaan eri asiakaspalvelukanavien kautta hänelle annettuja ohjeita ajoneuvon käyttämisestä, vaikka niitä ei olisi erikseen vuokrausehdoissa mainittu.

 

 

  1. Vaaranvastuu sekä sen alkaminen ja päättyminen: Asiakkaalla on ajoneuvosta vaaranvastuu. Hän on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen. Asiakkaan vaaranvastuu koskee myös luonnonilmiöistä aiheutuvia vahinkoja sekä kolmansien osapuolten aiheuttamia vahinkoja. Mikäli kolmas osapuoli aiheuttaa autolle vaurioita, on asiakas velvollinen toimittamaan vuokraamolle vahinkoilmoituksen ja vahingon aiheuttaneen osapuolen sitoumuksen vahinkojen korvaamisesta. Vaaranvastuu koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit, nokkakärryt ja muut vastaavat sekä muut ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet Asiakkaan korvausvelvollisuutta vaaranvastuun perusteella rajaavat hänen valitsemansa omavastuu, sekä hänen ostamansa lisäturvat, jäljempänä kohdassa 2.2 esitetyllä tavalla. Lisäksi asiakkaan korvausvelvollisuutta kaskovahingoista rajaa vuokraamon asiakkaan saataville järjestämä vertaiskasko, siten että vuokraamo ei veloita asiakkaalta kaskovahinkoja siltä osin kuin se saa ne korvatuksi vertaiskaskosta. b. Vastuun jatkuminen muista vuokraamolle aiheutuvista menetyksistä kuin esinevahingoista: Asiakkaan vastuu asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönneistä aiheutuvista muista kuluista ja menetyksistä vuokraamolle jatkuu palauttamisen jälkeiseen seuraavaan vuokraukseen, näiden vuokrausehtojen kohdan 8. mukaisesti. c. Vakiokorvaukset: Eräiden yleisten ja usein toistuvien esinevahinkojen korvaukset määräytyvät voimassa olevan vauriohinnaston mukaisin vakiokorvauksin, kuitenkin enintään asiakkaan valitseman omavastuun määrään saakka. Eräiden yleisten ja usein toistuvien ajoneuvon käyttöön sekä asiakkaan toimintaan tai laiminlyönteihin liittyvien kulujen tai menetystä korvaukset määräytyvät voimassaolevan palveluhinnaston mukaisin vakiokorvauksin. Asiakas korvaa vakiokorvauksin myös ajoneuvon kadonneet osat ja varusteet, Asiakas on velvollinen tarkastamaan auton varusteet ja tarvikkeet vuokrauksen alussa ja ilmoittamaan vuokraamolle mahdollisista vioista ja puutteista. d. Vastuu kuluista vuokrauksen ajalta: Asiakas on vuokrauksen aikana ajoneuvon haltija ja velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat sakot, pysäköintikulut, yksityis- ja julkisoikeudelliset pysäköintivirhemaksut, tietullit ja ruuhkamaksut sekä mahdolliset muut ajoneuvon vuokrauksen aikaiseen käyttöön liittyvät sekä siitä aiheutuvat tai perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen vakiokorvauksen. e. Vastuu vuokraamon ohjeiden vastaisesta menettelystä. Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi ja muu vastaava huolimattomuus tai piittaamattomuus. Käsittelemistään laiminlyönneistä vuokraamo veloittaa asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen vakiokorvauksen. f. Vastuu ajoneuvon likaantumisesta. Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan tavanomaista suuremmat likaantumiset, pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Velvollisuuden laiminlyömisen vuoksi aiheutuneesta siivouksesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta siivouskulut, voimassa olevan palveluhinnaston mukaisena vakiokorvauksena. g. Vastuu avainten katoamisesta. Mikäli asiakas kadottaa ajoneuvon avaimet tai avaimen, hän on velvollinen korvaamaan täysimääräisenä kaikki vuokraamolle avainten katoamisesta aiheutuvat kulut, mukaan lukien mahdolliset siirtokulut, seisontapäivät, lukkojen ja avainten uusimisesta aiheutuvat kulut sekä mahdolliset muut ajoneuvolle aiheutuneet vahingot. h.Vastuu varkaustapauksista avainten jäädessä palauttamatta: Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi, hänen on palautettava ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli asiakas ei palauta avaimia, hän on velvollinen korvaamaan sekä ajoneuvon että sen varusteet täydestä arvosta. i. Vastuu seisonta-ajasta. Asiakas korvaa vuokraamolle kaikkien edellä kohdissa a-h lueteltujen tapahtumien aiheuttaman ajoneuvon seisonta-ajan. Seisonta-aika korvataan enintään 7 päivän ajalta ja päiväkohtainen korvaus on palveluhinnaston mukainen vakiokorvaus. j. Vastuu liikennevakuutusmaksun korotuksesta. Asiakas korvaa vuokraamolle vuokrauksen aikaisen liikennevahingon johdosta syntyvän vakuutusmaksun bonusmenetyksen tai muun korotusvaikutuksen. Korvaus maksetaan palveluhinnaston mukaisena vakiokorvauksena, siitä riippumatta onko liikennevahingolla osoitettavissa oleva yhteys vakuutusmaksun korotukseen. Asiakas ei vastaa itse liikennevahingosta ja sen korvaamisesta muutoin kuin liikennevakuutuslain mukaan.
  1. Liikennevahingot. Liikennevahinkoja ovat liikennevakuutuslain mukaiset vahingot. Ajoneuvossa on normaali liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot sekä henkilövahingot liikennevakuutuslain mukaisesti. b. Kaskovahingot Kaskovahinkoja ovat ajoneuvolle aiheutuneet vahingot. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vauriohinnastossa kuvatuista kaskovahingoista hinnaston mukaisin vakiokorvauksin, Jos vahinkoa ei ole mainittu hinnastossa, vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkolaskelman mukaan. Sekä vakiokorvauksen että vahinkolaskelman mukaisen korvauksen yläraja on asiakkaan valitseman omavastuun suuruinen. Omavastuun ylittävältä osalta törmäys- ja suistumisvahingot, sekä hirvi-, palo-, ja varkausvahingot katetaan asiakkailta vuokran yhteydessä veloitettavalla keskinäisellä maksulla. Palvelun nimi on vertaiskasko ja siihen sovelletaan vertaisvakuutuksen palveluntuottajan käyttöehtoja, sekä 24Rentin vertaiskaskon korvaussääntöjä, jotka ovat tämän vuokrasopimuksen liitteenä. c. Vahinkojen aiheuttama seisonta-aika. Asiakas on aina velvollinen liikennevakuutuksesta, vertaiskaskosta, vauriohinnaston mukaisista vakiokorvauksista, sekä omavastuusta riippumatta itse korvaamaan vuokraamolle vahingosta aiheutuvan seisonta-ajan, kohdan 2.1 i mukaisesti. d. Omavastuu ja omavastuun alentaminen . Asiakkaan vastuu kaskovahingoista rajautuu hänen valitsemaansa omavastuuseen. Asiakas voi varaamisen yhteydessä tai ennen varauksen alkamista ottaa lisämaksullisen palvelun omavastuun alentamiseksi, jolloin omavastuun suuruus kuvatun vahingon osalta ilmoitetaan varausvahvistuksessa tai ennen varauksen alkamista maksetun lisäpalvelun tiedoissa. Omavastuun alennus on voimassa vain, mikäli se on maksettu maksupalvelussa ennen varauksen alkamista ja kattaa kyseisen vahinkotyypin mukaisen tapahtuman Omavastuu tai sen alentaminen ei kuitenkaan rajaa asiakkaan vastuuta: – seisonta-ajasta, – ajoneuvon käytöllä aiheutetuista muista kuluista ja menetyksistä (kohdat 2.1 d – h edellä. – eräistä ajoneuvon virheelliseen ja varomattomaan käyttöön liittyvistä vahingoista, jotka on lueteltu jäljempänä kohdassa 2.2 f) e.Lisäturvat Asiakas voi varaamisen yhteydessä tai ennen varauksensa alkamista ostaa lisämaksullisen rengasturvan, tuulilasiturvan tai peruutusturvan. Rengasturva korvaa renkaan puhkeamisesta aiheutuneet suorat kustannukset, kuten renkaan paikkaamisen tai uusimisen ja mahdollisen hinauspalvelun. Rengasturva ei korvaa vajaalla renkaalla ajamisesta aiheutuneita lisävaurioita, puhkeamisen aiheuttamia epäsuoria kustannuksia eikä ajoneuvolle eikä kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja. Tuulilasiturva poistaa asiakkaan omavastuun kiveniskemätapauksissa tai tuulilasin haljettua. Peruutusturva mahdollistaa auton vuokraushinnan palauttamisen täysimääräisenä, mikäli asiakas peruu varauksen vähintään kaksi tuntia ennen varauksen alkua. Palautus ei koske asiakkaan maksamaa peruutusturvan hintaa. Kaikki tässä kohdassa (2.2.e.) mainitut turvat ja lisäpalvelut ovat voimassa vain, mikäli ne on maksettu maksupalvelussa ennen varauksen alkamista. Peruutusturvan voi ostaa vain, mikäli varauksen alkuun on yli seitsemän vuorokautta. f. Vahingot ajoneuvon virheellisestä, varomattomasta ja moitittavasta käytöstä Asiakas on velvollinen korvaamaan edellä mainittujen vakuutusten ja turvien ulkopuoliset vahingot, kuten vauriot ajoneuvon verhoilussa, vakiokorvauksista, vertaiskaskosta, sekä valitsemastaan omavastuusta riippumatta ja täysimääräisinä. Asiakas on lisäksi itse velvollinen korvaamaan vuokraamolle vakiokorvauksista, vertaiskaskosta, sekä valitsemastaan omavastuusta riippumatta, täysimääräisinä, vahingot, jotka ovat seurausta jostakin seuraavista: – ylikuormaus, – yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, – väärän polttoaineen käyttäminen, moottoriöljyn, jäähdytinnesteen, sekä AdBlue-nesteen (dieselautot) lisäämättä jättäminen, tai pakkaskestävyydeltään vääränlaisen tuulilasinpesunesteen käyttö – lumivahingot lumen tai jään pudotessa ajoneuvon päälle sen seistessä vaara-alueella, sekä – huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen, – ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen selkeästi liian ahtaissa tai matalissa tiloissa, tai – ajoneuvon muu selvästi virheellinen käyttö. Asiakas on lisäksi itse velvollinen korvaamaan vuokraamolle vakiokorvauksista, vertaiskaskosta, sekä valitsemastaan omavastuusta riippumatta, täysimääräisinä, vahingot, jotka ovat seurausta jostakin seuraavista: – ajoneuvossa tupakointi, – alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen, – sairaana tai väsyneenä ajaminen, – ajoneuvon luovuttaminen kolmannen osapuolen käyttöön ilman vuokraamon lupaa
  1. Ajoneuvon vuokra maksetaan www.24rent.fi-palvelun kautta ennen ajoneuvon noutoa. Sopimusasiakkaat laskutetaan jälkikäteen. b. Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta jo maksetun ja vahvistetun varauksen vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu. Vakuusmaksu palautetaan asiakkaalle ilman kuluja neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa sen jälkeen, kun ajoneuvo on tarkastettu. Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta mahdollisten maksamattomien lisäpalvelujen sekä syntyneiden vakio- tai muiden asiakkaan vastuulla olevien korvausten määrän ennen vakuuden palauttamista. Mikäli asiakas ei aseta vuokraamon mahdollisesti määräämää vakuutta tai peru varaustaan ennen sen alkamista, vuokraamo irtisanoo sopimuksen välittömästi päättyväksi ja pidättää maksetun varausmaksun korvauksena ajoneuvon pitämisestä varattuna asiakkaalle. c. Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta joko osittain tai kokonaan maksetun ja jo vahvistetun minileasing-sopimuskauden vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu. Vakuusmaksu kattaa koko sopimuskauden, ja se palautetaan asiakkaalle ilman kuluja neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa sopimuskauden päättymisestä. Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta mahdollisten maksamattomien lisäpalvelujen sekä syntyneiden vakio- tai muiden asiakkaan vastuulla olevien korvausten määrän ennen vakuuden palauttamista. Mikäli asiakas ei maksa vuokraamon mahdollisesti määräämää vakuutta tai peru varaustaan ennen sopimuskauden alkamista, vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus ja pidättää yhden sopimuskuukauden varausmaksu korvauksena ajoneuvon pitämisestä varattuna asiakkaalle. d. Mikäli asiakas käyttää ajoneuvolle vuokrausvaiheessa myytäviä palveluita, kuten vetokoukkua, luvatta tai ylittää ajokilometrit ilman ilmoitusta, vuokraamolla on oikeus veloittaa luvattomasta käytöstä kolminkertainen hinta tai ylityksestä palveluhinnaston mukaisesti. e. Vuokraamolla on oikeus pidättää asiakkaan maksuja ja vakuuksia, mikäli asiakkaalla on aiempia maksamattomia laskuja vuokraamolle. Vuokraamolla on myös oikeus kohdistaa aiempi, palauttamaton vakuusmaksu koskemaan uutta varausta. Kohdistus voidaan tehdä korkeintaan kerran ja ainoastaan alkuperäistä maksua seuraavaan varaukseen. Tällöin asiakkaan ei tarvitse maksaa uutta vakuutta ja vakuusmaksun palautus käsitellään viimeisimmän vuokrauksen jälkeen kohdan 3 b. mukaisesti.

a. Vuokraamo huolehtii siitä, että ajoneuvo on asiakkaan noudettavissa käyttökuntoisena ja sovittuna aikana. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastusta. b. Mikäli ajoneuvon nouto viivästyy vuokraamosta johtuvasta syystä eikä asiasta ole tiedotettu asiakasta riittävästi etukäteen, asiakas voi vaatia hinnanalennusta tai purkaa sopimuksen. Alennuksen enimmäismäärä on rajattu vuokra-ajan vuokraan. c. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

a. Ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna. Asiakas on vastuussa siitä, että ajoneuvossa käytetään oikeanlaista polttoainetta. Asiakas on velvollinen vuokrauksen päätteeksi tankkaamaan ajoneuvon täyteen tai kytkemään sen latauslaitteeseen ohjeiden mukaisesti riippumatta ajomatkan pituudesta. b. Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta polttoaineen tai akun varauksen loppumisesta aiheutuneet hinaus-, ilmaus-, tai muut kustannukset täysimääräisenä. d. Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste, sekä AdBlue-neste (dieselautot). e. Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon sitä tankkaamatta, vuokraamo veloittaa asiakkaalta puuttuvan polttoaineen hinnan sekä vakiokorvauksen voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. f. Tuulilasinpesuneste ei sisälly vuokrahintaan. Asiakas on velvollinen lisäämään lasinpesunestettä tarvittaessa. Kun talvinopeusrajoitukset ovat voimassa, lasinpesunestesäiliöön lisättävän lasinpesunesteen on oltava talviolosuhteisiin sopivaa (pakkaskestävyys Etelä-Suomessa ajettaessa vähintään -20 °C, Keski- ja Pohjois-Suomessa ajettaessa vähintään -35 °C).

a. Asiakkaan on toimitettava vuokraamolle vahinkoilmoitus kaikista vahinkotapahtumista. Mikäli asiakas ei toimita vahinkoilmoitusta, vuokraamolla on oikeus veloittaa kaikki vahingot asiakkaalta täysimääräisinä. b. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista varkaus- ja liikennevahingoista aina vuokraamolle ja poliisille. Asiakkaan on toimitettava poliisin tekemä raportti vuokraamolle. Mikäli asiakas ei ole tehnyt poliisille ilmoitusta, hän vastaa täysimääräisesti myös mahdollisen vastapuolen vahingoista. c. Asiakkaan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä ajoneuvossa ilmenevistä vioista jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, hän on velvollinen korvaamaan vian korjaamisen pitkittymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia ajoneuvossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta. d. Asiakkaalla ei ole oikeutta tilata hinausta, ulkopuolista tiepalvelua, käyttää maksullisia kulkuvälineitä tai tuottaa muita vuokraamolta myöhemmin vaadittavia kustannuksia matkansa aloittamiseksi tai jatkamiseksi ilman vuokraamon etukäteen antamaa suostumusta.

a. Mikäli vuokratussa ajoneuvossa tai vuokraamon järjestelmissä ilmenee tekninen vika tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ajoneuvon vuokra-aikana, asiakas voi vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta. b. Asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua, mikäli vika tai virhe on niin suuri, että se estää ajoneuvon käytön vuokra-aikana kokonaan eikä vuokraamo tarjoa vaihtoehtoista ajoneuvoa asiakkaalle. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai jos vuokraamo korvaa ajoneuvon vastaavalla ajoneuvolla. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle virheestä tai viasta aiheutuvia kuluja eikä kuluja, jotka syntyvät, jos asiakas jatkaa matkaansa jollakin toisella kulkuneuvolla. c. Vuokraamon korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta maksettuun vuokrasummaan.

a. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon sopimuksen mukaisesti. Mahdollisista muutoksista palautusaikaan on aina sovittava etukäteen, eikä vuokra-ajan jatkaminen ole aina mahdollista. Mikäli sopimuksen jatkaminen on mahdollista vuokraamon puolesta, veloitus määräytyy tapauskohtaisesti varauskoneen tai tarjouksen mukaan. b. Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon myöhässä, häneltä veloitetaan vakiokorvaus voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vuokraamo ilmoittaa myös kaikki palauttamatta jääneet ajoneuvot poliisille. c. Vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, vaikka asiakas palauttaisi ajoneuvon ennen sovittua aikaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen tilaamistaan, mutta käyttämättä jääneistä lisäpalveluista, kuten ajokilometreistä, eikä käyttämättä jääneestä vuokra-ajasta. d. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vuokraamolle ajoneuvossa mahdollisesti ilmenneet viat tai vauriot välittömästi ja viimeistään palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, asiakkaalta veloitetaan laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat lisävahingot omavastuusta, vakiokorvauksista tai vertaiskaskosta riippumatta. e. Asiakas hyväksyy, että vuokraamon edustaja ei ole tarkastamassa ajoneuvon kuntoa, kun asiakas palauttaa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta palautushetkellä, säilyttämään valokuvat yhden (1) vuoden ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen palautushetkellä seuraavan tarkastuksen osoittamassa kunnossa riippumatta tarkastuksen ajankohdasta. Kuvien toimittamatta jättämisestä peritään palveluhinnaston mukainen vakiokorvaus. Mikäli asiakkaan puhelin tai kamera ei toimi, hän on siitä huolimatta velvollinen dokumentoimaan syntyneet vauriot ja ilmoittamaan niistä vuokraamolle. f. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi, ja asiassa toimitaan kohdan 8.b. mukaisesti, kunnes ajoneuvo on vuokrausohjeistuksen mukaisesti pysäköitynä ja vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon vuokraamon ohjeistamalle paikalle ja mahdollisissa poikkeustapauksissa ja -järjestelyissä pyytämään vuokraamolta erillisen ohjeistuksen palautukseen. g. Riippumatta vuokrauksen alkuperäisestä päättymisajasta vuokrasopimuksen ja ajoneuvon haltijuuden katsotaan jatkuvan seuraavan asiakkaan vuokrauksen alkamishetkeen saakka. Haltijana asiakas vastaa ajoneuvolle palauttamisen jälkeen aiheutuvista seuraamusmaksuista, kuten virheellisestä pysäköinnistä syntyvistä maksuista. Seuraamusmaksujen välttämiseksi asiakkaalla on seuraavan vuokrauksen alkamiseen asti mahdollisuus siirtää, tankata tai puhdistaa ajoneuvo vuokrausehtojen ja -ohjeiden mukaisesti. Käytetystä lisäajasta veloitetaan erikseen ilmoitettu maksu. Kaskovahinkojen osalta asiakkaan vastuu rajoittuu kohdan 8.e. mukaisesti palauttamishetkellä otettujen valokuvien osoittamaan tilanteeseen. h. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ohjeistuksen mukaisesti ja yleisiä liikenne- ja pysäköintisääntöjä noudattaen. Ajoneuvoa ei saa palauttaa alueelle, jossa on voimassa oleva tai kolmen vuorokauden kuluessa voimaan tuleva siirtokehotus. Vähemmän kuin 14 vuorokauden voimaan tulevasta siirtokehotuksesta on ilmoitettava vuokraamolle. Vaikka ajoneuvo olisi ollut noutohetkellä virheellisesti pysäköity, ei tämä muuta asiakkaan vastuuta huolehtia oikeasta pysäköinnistä palautushetkellä.

Sopimukseen ei sovelleta kuluttajansuojalain 6. luvun 14. pykälän mukaista 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta, koska autonvuokraus on kuluttajansuojalain mukainen poikkeus (6. luku, 16. §). Sopimukseen sovelletaan seuraavia peruutusehtoja: a. Peruutustapauksissa asiakkaan maksama vuokrahinta palautetaan asiakkaan käyttämälle maksuvälineelle neljän (4) pankkipäivän kuluessa, mikäli peruutus on tehty vähintään 7 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua. b. Minileasing-vuokrauksessa asiakkaan maksama vuokrahinta palautetaan asiakkaan käyttämälle maksuvälineelle neljän (4) pankkipäivän kuluessa, mikäli peruutus on tehty vähintään 14 vuorokautta ennen sopimuskauden alkua. Palautettavasta vuokrahinnasta vähennetään ensimmäisen kuukauden vuokra. c. Mikäli asiakas peruu varauksen, johon hän on pyytänyt vuokraamoa tekemään muutoksia, vuokraamolla on oikeus pidättää muutoksista aiheutuneet kulut. Peruutusehtoja sovelletaan aina alkuperäisen varauksen mukaan. d. Mikäli asiakas antaa vuokraamolle virheellisiä henkilötietoja tai yrittää saada ajoneuvon haltuunsa ilman vuokraamon hyväksyntää, vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan sille mahdollisesti suoritettuja maksuja.

a. Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai vuokraamo arvioi, ettei asiakas kykene noudattamaan sopimusta tai tule käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, vuokraamolla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi päättyväksi. Vuokraamolla on sama oikeus, jos ajoneuvo on esimerkiksi kolarin tai varkauden takia vaurioitunut siinä määrin, ettei sen vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti vuokraamolle. b. Minileasing-vuokraus on määräaikainen sopimus, jonka asiakas voi päättää ainoastaan sosiaalisen suoritusesteen perusteella. Asiakkaan on tehtävä sopimuksen päättämisestä kirjallinen pyyntö ja toimitettava vuokraamolle selvitys suoritusesteen syntymisestä. Tällaisessa tapauksessa noudatetaan yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, ja sopimus päättyy seuraavan täyden sopimuskuukauden viimeisenä päivänä.

a. Asiakkaalla on oltava voimassa oleva ajo-oikeus ja ajokortti, jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa, ja asiakkaan on oltava ajokunnossa ja vähintään 18-vuotias. Asiakas on vastuussa siitä, että mahdollinen lisäkuljettajaksi varaukseen merkitty henkilö on vähintään 18-vuotias, ajokunnossa ja tällä on voimassa oleva ajo-oikeus ja ajokortti, jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa tämän kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon näistä vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän vuokraamansa ajoneuvon sopimuksen niin salliessa luovuttaa. Vuokrauksen tehnyt asiakas on aina itse ajoneuvon haltija, vaaranvastuussa ajoneuvosta sekä kaikista ajoneuvon käyttöön liittyvistä kuluista ja menetyksistä, riippumatta siitä, kuka ajoneuvoa ajaa. b. Minileasing-vuokrauksen voi tehdä ainoastaan henkilö, jolla on vähintään vuoden ajokokemus ja jonka ajolupa on voimassa koko varauksen ajan. Minileasing-vuokrausta ei voi tehdä henkilö, jolla on väliaikainen ajokortti. c. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä. Vuokraamolla on oikeus pyytää asiakkaalta tarkentavia tietoja tämän henkilöllisyydestä ennen ajoneuvon luovuttamista. d. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava ajo-oikeutensa vuokraamolle toimittamalla kuva omasta ajokortistaan. Asiakas on velvollinen tunnistautumaan sähköisesti Nordean tuottaman tunnistautumispalvelun kautta ajo-oikeuden todistamisen yhteydessä. Tunnistuspalvelun välittämää henkilötunnusta verrataan asiakkaan antamiin tietoihin ja toimitettuun ajokorttikuvaan ajo-oikeuden varmistamiseksi. Mikäli tunnistautumispalvelussa on toimintahäiriö tai asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, asiakas on velvollinen toimittamaan vuokraamolle kasvokuvan itsestään ajo-oikeuden todistamisen yhteydessä. Vuokraamo voi ajo-oikeuden voimassaolon varmistamiseksi myöhemmin uudistaa pyynnön, vaikka kuva ajokortista olisi toimitettu jo aiemmin. Tunnistautumisen hoitamatta jättäminen tai ajo-oikeuden osoittamatta jättäminen tulkitaan vuokrausehtojen rikkomiseksi, ja se johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen välittömästi päättyväksi. Tässä tilanteessa vuokraamolla on oikeus pidättää korvauksena vuokrauksesta maksettu varausmaksu. e. Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla, kun hän noutaa tai palauttaa vuokraamansa ajoneuvon. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti ja ajettu reitti voidaan paikantaa GPS-paikantimella ja tallentaa milloin tahansa vuokra-aikana ja sen jälkeen. f. Vuokraamo ylläpitää www.24rent.fi-osoitteessa sijaitsevaa varausjärjestelmää ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyvät virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa vuokraamo oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto. g. Vuokraamolla on oikeus vaihtaa asiakkaan varaama auto vastaavaan tai suurempaan automalliin ennen varauksen alkua. Mikäli asiakas on tehnyt minileasing-varauksen, vuokraamo pidättää oikeuden vaihtaa auton kesken varauksen huoltotoimenpiteiden tai vastaavien syiden vuoksi toiseen, vastaavaan malliin. Vuokraamolla ei ole velvollisuutta varustaa uutta autoa samoilla lisäominaisuuksilla kuin mitä alkuperäisessä autossa oli.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Riidat vuokraamon ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat käsitellään vuokraamon kotipaikkakunnan tuomioistuimessa tai tai kuluttaja-asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa.